Jdi na obsah Jdi na menu
 


IPO – FH

15. 9. 2006

IPO - FH

ZKOUŠKA PSA STOPAŘE   

Dvě cizí stopy, každá 1800 kroků, 8 úseků, 7 lomů, 7 předmětů + 1 identifikační předmět (nehodnotí se), asi 180 min. stará, křížení, čas k vypracování 45 minut.

Rozdělení bodů 1. den 2.den Celkem
Sledování stop 80 80 160 bodů
Předměty (6x3+1x2) 20 20 40 bodů
Celkem 100 100 200 bodů

Všeobecná ustanovení:

Rozhodčí nebo osoba odpovědná za úsek stop, určí tvar vzhledem k prostoru,který je k pokládání stop určen. Předměty, případně lomy,nesmí být na všech stopách položeny ve stejných vzdálenostech od sebe.
Obě dvě stopy pro jednoho účastníka musí být položeny vždy po jedné ve dvou po sobě jdoucích dnech, každá v jiném místě a jinými kladeči.
Pořadí účastníků je rozhodčím po položení stop losováno.
Kladeč stopy ukáže předměty před pokládáním rozhodčímu nebo osobě odpovědné za úsek stop. Použity mohou být pouze předměty dobře prosycené pachem (nejméně 30 minut).
Výchozím prostorem je čtverec o rozměrech 20x20 metrů. Spodní hrana výchozího prostoru (čtverce) je označena v rozích dvěma štítky. Kladeč vstoupí do výchozího prostoru asi tak středem jedné ze dvou bočních hran a uvnitř položí identifikační předmět, který označuje vlastní začátek stopy. Identifikační předmět je stejné velikosti i ze stejného materiálu jako některý z předmětů na stopě. Kladeč se na začátku stopy krátce zdrží, a jde pak normálním krokem určeným směrem, přičemž překročí protilehlou stranu výchozího prostoru (čtverce).
Úseky jsou různé délky, odpovídající příslušnému prostoru. Jedním z úseků je půlkruh o poloměru nejméně tří stopovacích šňůr (cca 30 m). Půlkruh začíná a končí pravým úhlem. Všech 7 lomů je kladeno normálním krokem, a to v místech odpovídajících příslušnému prostoru. Nejméně dva jsou ostré lomy. Tyto ostré lomy musí být kladeny v úhlu 30 - 60 stupňů. Různé předměty (nař.: kůže,textil,dřevo) mohou být pokládány na všech úsecích nerovnoměrně,poslední předmět zakončuje stopu. Předměty jsou pokládány na stopu za chůze. Po položení posledního předmětu, jde kladeč dále ještě několik kroků v přímém směru. Předměty musí být dlouhé cca 10 cm, 2-3 cm široké a 0.5-1 cm silné, a nesmí se svou barvou podstatně lišit od okolního terénu. Všechny předměty musí být označeny číslem stopy. Po dobu pokládání stopy,musí být psovod a pes mimo dohled.
Půl hodiny před vypracováním stopy je stopa křížena ve dvou úsecích stopou jiného kladeče. Křížení nesmí být provedeno na prvním a posledním úseku stopy, jeden úsek nesmí být křížen dvakrát. Rozhodčí, kladeči a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice (psovod a pes) právo stopu vypracovávat.

a) Zvukový povel: "Hledej" nebo "Stopa" Zvukový povel pro hledání je povolen na začátku stopy a po každém předmětu. Rovněž je povolena příležitostná pochvala i další příležitostné zvukové povely k hledání, ale ne u lomů a předmětů.

b) Provedení: Psovod si připraví svého psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa, bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování nebo do místa k tomu určenému, na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předměty zvedá nebo označuje. Rozhodčí mu sdělí, kterým směrem má odvést psa k výchozímu prostoru. Před stopu, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě, je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Psovod smí vkročit do výchozího prostoru (čtverce) až na konci rozvinuté 10 m dlouhé stopovací šňůry. Doba vyhledání stopy u identifikačního předmětu (nášlapu) je ohraničena 3 minutami. Od identifikačního předmětu musí pes se zájmem a klidně sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být tato prověšena. Lomy musí pes vypracovávat s jistotou. Po jejich vypracování musí ve stejném tempu pokračovat ve sledování stopy. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání může s ním zůstat stát,sedět nebo s ním přijít ke psovodovi(též střídavě). Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále na stopě pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může vleže, vsedě nebo ve stoje (též střídavě).Pokud pes předmět označil, položí psovod stopovací šňůru a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen. Pak zvedne stopovací šňůru a pokračuje se svým psem na stejném místě ve sledování stopy. Po ukočení stopy se nalezené předměty ukazují rozhodčímu. Krmit psa v průběhu sledování stopy není dovoleno. Po domluvě s rozhodčím je psovodu dovoleno práci ve sledování stopy krátce přerušit, pokud cítí potřebu tak učinit z fyzického vyčerpání či povětrnostních podmínek (velké horko) jak ze strany své, tak i psa. Čas této přestávky se ale započítává do celkového času na práci psa. Psovodu je dovoleno při této předstávce, či při nalezení předmětu, očistit psovi hlavu, oči a čenich. K tomuto účelu může mít psovod u sebe vlhký hadr či houbu, které však musí před zahájením stopy ukázat rozhodčímu. Jakékoliv jiné pomocné prostředky nejsou dovoleny.

c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracovávána se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě, a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kriteriem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou.
Nové uvádění psa, chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa,ověřování v kroužcích na lomech, dlouhé váhání, chybné zvedání předmětů nebo jejich označování, rovněž i předmětů na stopě nepoložených či ovlivňování psa šňůrou je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval. Není-li této výzvy uposlechnuto,je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do 45 min. po zahájení vypracovávání stopy psem dosaženo konce stopy, je práce na stopě rozhodčím ukončena. Pouze pokud pes přesvědčivě sleduje poslední úsek stopy, je mu rozhodčím tuto povoleno dokončit i při překročeném časovém limitu. Ve všech případech získané body do ukončení stopy jsou zadány. Střídavé zvedání a označování předmětů na jedné stopě je chybné. Platí způsob, který oznámil psovod. Chybné označování předmětů na stopě nepoložených se hodnotí v rámci příslušného úseku. Nenalezené předměty nemusí být dohledávány. K získání výcvikové značky musí být každá z obou stop hodnocena nejméně 70ti body. Hledání a nalezení identifikačního předmětu není hodnoceno. Hodnocení začíná navětřením a zahájením sledování stopy. Rozdělení bodů za sledování stopy na úsecích musí odpovídat jejich délce a stupni obtížnosti. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem (delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.

Nákresy
NÁKRES PROVÁDĚNÍ ODDÍLU B, CVIKU 1
„OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA“


 

NÁKRES PROVÁDĚNÍ ODDÍLU C, CVIKU 1
„VYHLEDÁNÍ FIGURANTA“


 

MOŽNÝ TVAR STOPY DLE ZKOUŠKY IPO – FH